:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ติดต่อชำระภาษีได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.  ด้านกายภาพ

   1.1 สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด   อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ

เลขที่ 121 หมู่ที่ ถนน ทางหลวงชนบท ชย3003  ตำบลโนนสะอาด     อำเภอคอนสวรรค์    จังหวัดชัยภูมิ    36140

พื้นที่ 68.65 ตารางกิโลเมตร  ประชากรทั้งหมด 5,387 คน
ชาย 2,704 คน
หญิง 2,683 คน

     

1.2ลักษณะภูมิประเทศ 

     ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด  โดยทั่วไปมีพื้นที่สูงทางด้านทิศตะวันตกลาดต่ำลงเรื่อย ๆจนถึงทิศตะวันออก  บริเวณทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

        ภูมิอากาศทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น อุณหภูมิอยู่ในช่วง 18 - 38 องศาเซลเซียส  แบ่งลักษณะภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดู  คือ

1. ฤดูร้อน  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นลมที่พัดจากทะเลจีนใต้  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  37.5  อาศาเซลเซียส

2.  ฤดูฝน  ช่วงเดือนมิถุนายน เดือนกันยายน  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตามปกติแล้วฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  และตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน  และในบางปีฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

3.   ฤดูหนาว  ช่วงเดือนตุลาคม เดือนมกราคม  อากาศค่อนข้าง หนาวเย็น  เนื่องจากเขตพื้นที่ตำบลโนนสะอาด  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.4 ลักษณะของดิน

     ดินร่วนและดินร่วนปนทราย

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

              ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสะอาดลักษณะของแหล่งน้ำ จะเป็นแบบหนองน้ำสาธารณะ  ห้วย  หนอง

คลอง บึง ที่ไหลผ่านหลายสาย ใช้ในการเกษตรและปลูกพืชตามฤดูกาลได้

 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

     พื้นที่ตำบลโนนสะอาด  ไม่มีสภาพป่าไม้หลงเหลืออยู่  ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตชุมชนและพื้นที่

การเกษตร  (ข้อมูลจาก  ป่าไม้อำเภอคอนสวรรค์)

 

2. ด้านการเมือง /การปกครองตำบลโนนสะอาด 

ตำบลโนนสะอาดอยู่ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่ ๓ จังหวัดชัยภูมิ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้
 
 
หมู่ที่ 1. บ้านโคกก่อง     นายสมศักดิ์ บุญโนนแต้    ผู้ใหญ่บ้าน                 

หมู่ที่2. บ้านดอนหัน       นายสันติพงษ์    ประชิน    ผู้ใหญ่บ้าน                 

 หมู่ที่ 3. บ้านโนนสงเปลือย  นายชัยชาญ  อ้อนอุบล  ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4.  บ้านโนนสะอาด    นายบุญเทียม ไสยาสน์   ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ที่  5.  บ้านโนนพันชาติ  นางคำพอง  ศิริพรทุม    ผู้ใหญ่บ้าน                           

หมู่ที่  6.  บ้านลำชี    นายวิรัตน์      สาฆ้อง           ผู้ใหญ่บ้าน                            

หมู่ที่  7.  บ้านกุดโดน   นายชัยรัตน์    หนูสุวรรณ     ผู้ใหญ่บ้าน                           

หมู่ที่  8.  บ้านโคกก่อง  นางแพรวพรรณ  ทวนชัยภูมิ   ผู้ใหญ่บ้าน                          

หมู่ที่  9. บ้านโนนสะอาด นางวิภาพร บุญคง  กำนันตำบลโนนสะอาด             

3.ประชากร

              ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

          จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด  แยกตามเพศและความหนาแน่นข้อมูล    เดือน  กันยายน พ..  2559   เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร  80  คนต่อตารางกิโลเมตร

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่

จำนวนประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

โคกก่อง

1

281

298

579

188

2

ดอนหัน

2

348

332

680

251

3

โนนสงเปลือย

3

231

241

472

143

4

โนนสะอาด

4

478

500

978

322

5

โนนพันชาติ

5

307

286

593

179

6

ลำชี

6

139

106

245

82