:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ติดต่อชำระภาษีได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ประวัติความเป็นมา

          กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลโนนสะอาด  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดเมื่อปี พ.ศ. 2540 ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด มีเนื้อที่ประมาณ 68.65 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 42,297.62  ไร่  อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ประมาณ 15.00  กิโลเมตร  ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข  ชย 3003  บ้านกุดเวียนโคกก่อง  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  มีอาณาเขตติดต่อแนวเขตอำเภอและตำบลต่าง ๆ  ดังนี้มีอาณาเขตติดต่อแนวเขตอำเภอและตำบลต่าง ๆ  ดังนี้

              1.  ทิศเหนือติดกับตำบลหนองขาม  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

              2.  ทิศใต้ติดกับตำบลแก้งสนามนาง  อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมาและตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

              3. ทิศตะวันตกติดกับตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  และตำบลหนองขาม  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

              4. ทิศตะวันออกติดกับ     ตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่นและตำบลหนองขาม  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ