หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1314 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 13 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

   ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม

1.  การนับถือศาสนา

     ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย  มีวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด  จำนวน  8  แห่ง  ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  และใช้เป็นสถานที่ทียึดเหนี่ยวจิตใจให้ประชาชนในตำบลเป็นคนดี  โดยมีรายชื่อวัดดังต่อไปนี้

          1.  วัดบ้านโคกก่อง          

          2.  วัดบ้านดอนหัน                    

          3.  วัดบ้านโนนสะอาด                

          4.  วัดบ้านลำชี                        

          5.  วัดบ้านโนนสงเปลือย             

          6.  วัดบ้านโนนพันชาติ                

          7.  วัดบ้านกุดโดน                                                                                            8.  วัดสว่างคุณธรรม

2.     ประเพณีและงานประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด  มีประเพณีวัฒนธรรมเช่นเดียวกับจังหวัดต่าง ๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีประเพณีใหญ่ประจำเดือนต่าง ๆในรอบปี  เรียกว่า  ฮีตสิบสอง  ครองสิบสี่  หรือประเพณีสิบสองเดือน  ได้แก่

              เดือน                                                   ประเพณี

         1.  เดือนเจียงหรือเดือนอ้าย                              บุญเข้ากรรม

         2.  เดือนยี่                                                  บุญคูณลาน

         3.  เดือนสาม                                              บุญข้าวจี่

         4.  เดือนสี่                                                  บุญพระเวส  (มหาชาติ)

         5.  เดือนห้า                                                บุญสงกรานต์

    6.  เดือนหก                                                บุญบั้งไฟ

         7.  เดือนเจ็ด                                               บุญชำระเบิกบ้านหรือเลี้ยงปู่ตา

         8.  เดือนแปด                                              บุญเข้าพรรษา

 

 

         9.  เดือนเก้า                                                บุญข้าวประดับดิน

         10.  เดือนสิบ                                              บุญข้าวสาร์ท

         11.  เดือนสิบเอ็ด                                          บุญออกพรรษา

         12.  เดือนสิบสอง                                         บุญกฐิน ลอยกระทง

               นอกจากนี้ยังมีประเพณีต่าง ๆ ในวันสำคัญ   

 

3.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น                                               ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนสะอาด  มีการปลูกผักปลอดสาร พิษ เครื่องใช้เครื่องเช่าหรือที่ทำกิน  เป็นการลดภาระการผลิตทำให้ชุมชนได้รับผลผลิตสมราคา  เช่น  การทำปลาร้าบ้านลำชี  เพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการถนอมอาหาร  มีภาษาถิ่นเป็นภาษาอีสาน

4.      สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

-   ตำบลโนนสะอาด มีกลุ่มอาชีพ ที่สืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังนี้

1.      บ้านดอนหัน  หมู่ที่  2  กลุ่มทอเสื่อกก

2.     บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  9  กลุ่มจักสาน  เช่น  หวดนึ่งข้าว  กระติบข้าว และอื่นๆที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อหารายได้เสริมของผู้สูงอายุและประชาชน สามารถเป็นของที่ระลึกได้

5.   ทรัพยากรธรรมชาติ

1.  น้ำ

         -  ตำบลโนนสะอาดมีน้ำที่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็น ห้วย  หนอง  คลอง  บึง  หนองน้ำ

สาธารณะ  และลำน้ำก่ำ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและอุปโภค บริโภค

                2.  ป่าไม้

          -  พื้นที่ตำบลโนนสะอาด  ไม่มีสภาพป่าไม้หลงเหลืออยู่  ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตชุมชน

และพื้นที่การเกษตร  (ข้อมูลจาก  ป่าไม้อำเภอคอนสวรรค์)

                3.  คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ

 

          -  พื้นที่ตำบลโนนสะอาด  คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเหลือน้อยมากเนื่องถูกทำลายไปมาก

 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
                  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
121 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
Tel : 044-056056
Email : nonsaard_2554@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.