:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ติดต่อชำระภาษีได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
กองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวทิพย์มาส ชำนาญพล
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายสงกรานต์ บุญครอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายอภิเดช บุญคง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร