:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ติดต่อชำระภาษีได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
สมาชิกสภาอบต.
นายประภาษ ตวนชัยภูมิ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
นายสมภูมิ ภูสดศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
นายคณิช ทิพย์ชาติ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
นายหนูพร้อม วงษ์ชู
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด หมู่ที่ 1
นายมงคล เงินอุดม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด หมู่ที่ 2
นายสหัส แซ่ตัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด หมู่ที่ 4
นางโนรี ลาดนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด หมู่ที่ 5
นางหนูเลือน กลีบกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด หมู่ที่ 6
นางคำปิว ชัยฉลอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด หมู่ที่ 7
นายบุญยืน อาจเสียงรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด หมู่ที่ 9