:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ติดต่อชำระภาษีได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
กองคลัง
นางจิราพร ฤทธิ์รักษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนิตยา ไสยาสน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางส่าวพิมพ์วลัญช์ ญาติปลื้ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวรจนา สีลาปัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
จ่าเอกยุทธภูมิ หาญกุดตุ้ม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจุฑารัตน์ เทียมทวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววริษา เจริญภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้