:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056
กองการศึกษา
นางศรัณย์ภัทร พัฒนปฏิมาพร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางลำปาง ชูสกุล
ครูชำนาญการ
นางสาววัชรีพร ลาภารัตน์
เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา
นางสาวถลัชนันท์ นิลแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก