:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ติดต่อชำระภาษีได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
กองการศึกษา
นางศรัณย์ภัทร พัฒนปฏิมาพร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางลำปาง ชูสกุล
ครูชำนาญการ
นางสาววัชรีพร ลาภารัตน์
เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา
นางสาวถลัชนันท์ นิลแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวกฤษณา คะณาเนปะ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวพัชริญา นาสมตรึก
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)