:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056
กองช่าง
นายฉัตรชัย สุนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภูริภัทร จงกสง่ากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวรัตติยา เกณชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอนันต์ จุลเจิม
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายวีระ สาฆ้อง
ช่างเครื่องสูบน้ำ