:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ติดต่อชำระภาษีได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
กองช่าง
นายฉัตรชัย สุนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภูริภัทร จงกสง่ากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวรัตติยา เกณชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน