:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056
คณะผู้บริหาร
นายธรรมศาสตร์ คะณาเนปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
นายเกริกสิษฐ์ ศิทวีทรัพย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
นายประยูร เดชทิตย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
นายประสิทธิ์ ทองรัศมี
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด