:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056
ข้อมูลผู้บริหาร
นายธรรมศาสตร์ คะณาเนปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
โทร 081-7903693
นายเกริกสิษฐ์ ศิทวีทรัพย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
โทร 063-6256632
นายประยูร เดชทิตย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
โทร 098-3085780
นายประสิทธิ์ ทองรัศมี
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
นายคณิช ทิพย์ชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด