:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056
หัวหน้าส่วนราชการ
นายคณิช ทิพย์ชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
โทร 0925424234
นางนิศาชล ประจิตร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางจิราพร ฤทธิ์รักษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายฉัตรชัย สุนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางศรัณย์ภัทร พัฒนปฏิมาพร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวกชนิภา น้ำดอกไม้
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
นางสาวทิพย์มาส ชำนาญพล
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร