:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ติดต่อชำระภาษีได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
หัวหน้าส่วนราชการ
นายคณิช ทิพย์ชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
โทร 0925424234
นางนิศาชล ประจิตร
หัวหน้าสำนักปลัด
0878739661
นางจิราพร ฤทธิ์รักษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
0898468952
นายฉัตรชัย สุนนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
0803130288
นางศรัณย์ภัทร พัฒนปฏิมาพร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0871527530
นางสาวกชนิภา น้ำดอกไม้
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
0899964432
นางสาวทิพย์มาส ชำนาญพล
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
0831284024