:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056
สำนักปลัด
นายคณิช ทิพย์ชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
นางนิศาชล ประจิตร
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุข งามปัญญา
นิติกรชำนาญการ
นางสาวประยงค์ ทวีทรัพย์
นักวิเคราะร์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางนันธิดา เอี่ยมพานิชกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายนิรุธ สุขเกษม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางพิชชานันท์ สุขเกษม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายประเสริฐ ทันรังกา
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
นายพูน ผดุงปาน
พนักงานดับเพลิง
นายดุลยทรรศน์ ไทยชัยภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ