:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ติดต่อชำระภาษีได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
สำนักปลัด
นายคณิช ทิพย์ชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
โทร 0925424234
นางนิศาชล ประจิตร
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุข งามปัญญา
นิติกรชำนาญการ
นางสาวประยงค์ ทวีทรัพย์
นักวิเคราะร์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางนันธิดา เอี่ยมพานิชกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายนิรุธ สุขเกษม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางพิชชานันท์ สุขเกษม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายพงษ์เทพ เดชทิตย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายดุลยทรรศน์ ไทยชัยภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประเสริฐ ทันรังกา
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
นายพูน ผดุงปาน
พนักงานดับเพลิง
นายปริญญา ทันรังกา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง