:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ติดต่อชำระภาษีได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
กองสวัสดิการสังคม
นางสาวกชนิภา น้ำดอกไม้
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
นายชาตรี อาจโยธา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายอภิชาติ บุญคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน