:
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 044-056056
กองสวัสดิการสังคม
นางสาวกชนิภา น้ำดอกไม้
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
นายชาตรี อาจโยธา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน